Vedtekter

Vedtekter

§ 1. Navn
1.1. Foreningens navn er Nordstrand Vel.

§ 2. Geografisk lokalisering
2.1. Velområdet omfatter eiendommene Nordstrandveien fra nr. 41 til nr. 102, Kvistemyrveien nr. 31 og nr. 37 til nr. 47.

§ 3. Formål
3.1 Nordstrand Vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området. Velforeningen skal arbeide for et godt fysisk og sosialt miljø og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.
3.2. Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta Velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.
3.3. Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.
3.4. Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemskap og stemmerett
4.1.Alle beboere innen Velområdet kan være medlemmer av Velforeningen.
Likeledes kan alle medlemmer av Nordstrand Veilag være medlemmer i Nordstrand Vel. Medlemskapet omfatter husstanden. Medlemskapet følger eiendommen. Der en eier har flere gnr/bnr som benyttes av samme husstand, skal dette betraktes som ett medlemskap med en stemme.
4.2. Dersom det bor flere husstander på samme eiendom, kan disse husstandene tegne eget medlemskap med egen stemmerett.
4.3. På medlemsmøter og årsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan stemmes med skriftlig fullmakt.
4.4. Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. For å ha stemmerett på̊ årsmøtet må̊ kontingenten for inneværende kalenderår være betalt innen den fristen styret har satt.
Utmelding skal skje skriftlig. Et medlem som ikke har betalt kontingenten på to år, kan strykes av styret.

§ 5. Regnskaper og regnskapsår
5.1. Velforeningens regnskapsår skal følge kalenderåret. 
Revidert regnskap skal legges fram til godkjenning på Velforeningens årsmøte.

§ 6. Årsmøter
6.1. Velforeningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år i juni eller juli måned.
6.2. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Vedtak fattes med simpelt flertall. Unntaket er vedtektsendringer og vedtak om oppløsning som krever minimum 2/3 flertall. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker
unntatt behandling av årsberetning og regnskap. Avstemming skal skje skriftlig når det er mer enn 1 kandidat til et verv eller når en representant på årsmøtet krever det.
6.3. Tidspunktet for årsmøtet skal sendes ut til alle medlemmene senest fire uker før årsmøtet.
6.4. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet avholdes. Kandidater til styret må likeledes sendes til sittende valgkomite senest 3 uker før årsmøtet.
6.5. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.
Innkallingen skal inneholde dagsorden, styrets beretning og årsregnskap for siste kalenderår, valgkomiteens innstilling til styreverv inkludert eventuelle andre personer i tillegg som ønsker et verv i styret, samt forslag til behandling fra styret og innkomne forslag fra medlemmene.
6.6.Årsmøtet ledes av Velforeningens leder eller en møteleder valgt av årsmøtet.
Det velges to referenter til å føre vedtaksprotokoll.
Årsmøtet skal alltid behandle
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Revidert årsregnskap til godkjenning
Valg av styre (jfr. § 9)
Valg av valgkomite (jfr. § 10)
Valg av revisor
Kontingentens størrelse
Saker meldt til sakslisten
6.7 Årsmøtets vedtaksprotokoll sendes alle medlemmene i Velforeningen innen fire uker.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8. Medlemsmøter
8.1.Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som medlemmene bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak med medlemmene og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.
8.2. Det skal ikke holdes avstemninger på medlemsmøter.

§ 9. Styret
9.1. Styret skal bestå av
- Leder
- Sekretær
- Kasserer
- 1 styremedlem
- 1 varamedlem.
9.2. Styret velges på årsmøtet. Leder og styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted.
9.3. Styret står for den løpende drift og ledelse av Nordstrand Vel på grunnlag av Velforeningens vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.
9.4. Styret er beslutningsdyktig når leder samt minst 2 av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmet er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
9.5.Leder innkaller til styremøte. Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette.
Saksdokumenter skal så langt det er mulig være utsendt på forhånd. Styret fører referat av forhandlinger og vedtak. Av hensyn til åpne prosesser anbefales styret å sende ut korte referater av styremøter til alle medlemmer av Velforeningen senest fire uker etter møtet.
9.6. Velforeningens midler skal settes inn på Nordstrand Vels bankkonto. Alle utbetalinger fra bankkontoen skal være anvist av leder og kasserer. Styret har disposisjonsrett over Velforeningens konto til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for Velforeningen uten etter vedtak på årsmøtet.
9.7. Styret oppnevner de utvalg eller komiteer som det finner nyttig.

§ 10. Valgkomite
10.1. Valgkomiteen består av minst to medlemmer. Komiteen velges på årsmøtet hvert år. Gjenvalg kan finne sted. Valgkomiteen skal arbeide selvstendig og uavhengig av sittende styre.

§ 11. Æresmedlemmer
11.1. Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for Velforeningen, har gjort seg fortjent til dette.

§ 12. Oppløsning
12.1. Forslag om oppløsning av Velforeningen må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede. Det kan velges et avviklings-styre som skal foreta avviklingen. Det ordinære styret velges til avviklingsstyre om intet annet valg foretas.
12.2. Disponering av Velforeningens midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet og må anvendes til tiltak til beste for Velområdet.
12.3.Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
12.4. Velforeningens arkiver overlates til kommunens bibliotek for oppbevaring.

§ 13. Ikrafttredelse
Nordstrand Vel fikk sine første vedtekter ved opprettelsen av Nordstrand Vel 5. juli
1947. Revideringen av disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet 7. juli 2022. De er gjeldende inntil nye endringer vedtas.
                    -------- ooo O ooo --------